Darmowa przesyłka od 35 zł 🚚

Warunki świadczenia usług

Sklep Internetowy i witryna bluuwash.pl jest prowadzona przez Bluu Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001025001, NIP: 7011133636, REGON: 524733694, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), tel: +48 729 782 782, e-mail: hello@bluuwash.pl

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży [OWS] mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem witryny internetowej www.bluuwash.pl [witryna].  Towary dostarczane są wyłącznie do konsumentów zamieszkałych w Polsce [Klient].

Konsument to osoba fizyczna, dokonująca z Bluu Poland czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Bluu Poland zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków OWS w dowolnym momencie. Wersja OWS, obowiązująca w momencie składania zamówienia, obowiązuje danego Klienta i nie może być jednostronnie zmieniona dla tego zamówienia. Indywidualne żądania Klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszychOWS, nie będą akceptowane.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

W celu prawidłowego korzystania z witryny niezbędny jest:

– dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego- system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy

– dostęp do Internetu

– przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla, Firefox, Chrome

– minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×720 pikseli

– włączona obsługa plików cookies

W przypadku, w którym przeglądarka internetowa nie spełnia kryteriów określonych wyżej, witryna może funkcjonować w ograniczonym zakresie, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Zamknięcie przeglądarki internetowej może spowodować usunięcie danych zapisanych na witrynie.

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie witryny lub Sklepu, w tym przede wszystkim od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość witryny lub Sklepu lub w jej elementy techniczne. W ramach korzystania z witryny zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

Witryna wraz z udostępnionymi w nią usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie witryny wymaga monitoringu technicznego i aktualizacji, co może spowodować jej czasową niedostępność lub przerwę w działaniu.

Przeglądanie Sklepu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

Informacje na tej stronie

Witryna zawiera informacje o produktach i usługach. Bluu Poland zastrzega sobie prawo do zmian cenowych i asortymentowych oraz zmian technicznych. Wszystkie informacje na witrynie (opisy produktów, zdjęcia, ilustracje, filmy, wymiary, wagi, specyfikacje techniczne, relacje akcesoriów i inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, ale nie stanowią ofert. Bluu Poland dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane i informacje na witrynie były poprawne, kompletne, aktualne i jasne, jednak z uwagi na różnice w urządzeniach, z których korzysta Klient mogą spowodować różnice w wyglądzie i wizualizacji Produktów.

Bluu Poland nie może zagwarantować, że wymienione produkty są dostępne w momencie składania zamówienia. Dlatego wszystkie informacje dotyczące dostępności i czasu dostawy nie są gwarantowane Klient, w momencie składania zamówienia zostanie powiadomiony o ewentualnej niedostępności Produktu, a proces składania zamówienia zostanie przerwany.

Ceny

Ceny sprzedaży są cenami brutto i, o ile nie zaznaczono inaczej, zawierają podatek VAT. Wszystkie ceny podane są złotych polskich.

O ile nie określono inaczej, ceny zawierają koszty wysyłki, koszty usług doradczych i wsparcia oraz koszty pobieranych przez operatorów płatności.

Zawarcie umowy

Zamówienie stanowi złożenie oferty przez Klienta. Następnie Bluu Poland automatycznie wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, która potwierdza, że Bluu Poland otrzymała ofertę Klienta.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Bluu Poland drogą mailową oświadczenia o przyjęciu zamówienia, w którym potwierdza się wysyłkę zamówionych produktów lub usług.

Zamówienia będą realizowane dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty (wyjątek: opłata za pobraniem) i pod warunkiem dostępności towaru. W celu realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest podać adres email, a także dane identyfikujące (imię, nazwisko) oraz adres do wysyłki.

Jeżeli okaże się, że zamówiony towar nie może zostać dostarczony lub nie może zostać dostarczony w całości, Bluu Poland ma prawo nie przyjąć lub nie zrealizować zamówienia lub zrealizować je częściowo. W takim przypadku Bluu Poland. poinformuje klienta drogą mailową. Jeśli płatność klienta została już odebrana przez Bluu Poland , płatność zostanie zwrócona klientowi w wysokości nominalnej. Jeżeli płatność nie została jeszcze dokonana, Klient jest zwolniony z obowiązku zapłaty.

Bluu Poland zastrzega sobie możliwość prowadzenia maksymalnej ilości sztuk możliwej do zamówienia przez jednego Klienta.

Opcje płatności i zastrzeżenie prawa własności

Klient wybiera opcje płatności przy składaniu Zamówienia. Bluu Poland może korzystać przy przyjmowaniu płatności z pośredników, przy czym Regulamin płatności dostępny jest na stronie internetowej konkretnego pośrednika. Niektóre opcje płatności mogą być obciążone dodatkowymi opłatami, o których klient zostanie poinformowany przed dokonaniem płatności.

Bluu Poland może wprowadzać inne opcję płatności, w szczególności płatności elektroniczne, płatności za pomocą bonów, voucherów i inne.

Dostarczone klientowi produkty pozostają własnością Bluu Poland do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

Dostawa, obowiązek sprawdzenia, zgłoszenie wad i zwrot

Przesyłki wysyłane są pocztą Polską lub kurierem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

Czas dostawy przesyłek wynosi do 5 dni roboczych. Terminy dostawy podane w potwierdzeniu zamówienia są jednak niewiążące, ponieważ opóźnienie może nie wynikać z przyczyn zależnych od Bluu Poland.

Bluu Poland ma prawo do dostaw częściowych. W takim przypadku Klient zostanie obciążony kosztami wysyłki tylko raz.

O ile oferowana jest płatność za pobraniem, faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną według uznania Bluu Poland, przy czym Klient wyraża zgodę na doręczenie faktur drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Jeżeli dostawa nie może zostać dostarczona lub jeśli klient odmówi przyjęcia dostawy, Bluu Poland może rozwiązać umowę po uprzednim powiadomieniu klienta e-mailem. Bluu Poland może naliczyć koszty nieodebranej dostawy, a także odmówić realizacji Zamówienia z płatnością przy odbiorze w przyszłości.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych, w szczególności adresu dostawy. Klient może zostać obciążony kosztami dostawy, jeżeli doręczenie było niemożliwe z powodu podania błędnych danych.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki oraz do zgłoszenia wszelkich wad, za które Bluu Poland odpowiada. Zgłoszenia można dokonać pisemnie listownie lub e-mailem na adres podany w stopce redakcyjnej serwisu.

Jeżeli badanie przeprowadzone przez Bluu Poland wykaże, że zwrócony towar posiada uszkodzenia lub ślady użycia bądź jest niekompletny, Bluu Poland może obciążyć klienta kosztami czynności, przesyłki zwrotnej lub ewentualnej utylizacji.

Prawo do odstąpienia

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli klient prześle pisemne odstąpieniedo Bluu Poland pocztą elektroniczną lub listownie (ważna jest data stempla pocztowego) w wyznaczonym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu nie wymaga uzasadnienia.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient musi zwrócić towar w ciągu 14 dni kalendarzowych w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami i dowodem dostawy na adres zwrotny podany przez Bluu Poland w nadruku. Zwroty do Bluu Poland odbywają się na koszt i ryzyko klienta. Wszelkie dokonane płatności zostaną zwrócone klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych, pod warunkiem, że Bluu Poland otrzymał już towar z powrotem lub klient może przedstawić dowód wysyłki.

Bluu Poland zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania w rozsądnej wysokości za uszkodzenia, nadmierne zużycie lub utratę wartości w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem oraz do odliczenia utraty wartości od już zapłaconej ceny zakupu lub wystawienia faktury Klientowi.

Reklamacje

Bluu Poland stara się dostarczać towary najwyższej jakości. Bluu Poland odpowiada za dostarczenie towaru zgodnego z Umową na zasadach określonych w art. 43a i n. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Reklamacja może być złożona pisemnie listownie lub na adres e-mail. Bluu Poland udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi w tym czasie skutkował będzie uznaniem reklamacji przez Bluu Poland za zasadną.

Reklamacja może być złożona w terminie dwóch lat od dostarczenia produktu Klientowi.

Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do Bluu Poland, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Bluu Poland lub produkt zostanie odebrany od Klienta przez kuriera działającego na zlecenie Bluu Poland.