Darmowa przesyłka od 35 zł 🚚

Polityka prywatności

1. Definicje

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

Logi Systemu — automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Materiały — wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.

Serwis – informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.bluuwash.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.

Sklep internetowy – platforma internetowa utworzona i prowadzona przez Administratora w ramach Serwisu, na której możliwe jest dokonywanie zakupu produktów oferowanych przez Administratora.

Użytkownik – osoba fizyczna, działająca poprzez wykorzystanie urządzenia lub systemu informatycznego, korzystająca z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

Naruszenie – incydent związany z danymi osobowymi, zmierzający do przypadkowego lub niezgodnego z prawem naruszenia danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych – operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalania, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Bluu Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001025001, NIP: 7011133636, REGON: 524733694, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), tel: +48 729 782 782, e-mail: hello@bluuwash.pl

Bluu Poland Sp. z o.o. jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

3. Dane Użytkownika

Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik podaje w formularzu zamówienia następujące dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, adres dostawy towaru, dane do faktury, adres e-mail, numer(y) telefonu(ów) kontaktowego(-ych).

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Bluu Poland Sp. z o.o. wyłącznie w następujących celach:

 1. realizacji zamówień na stronie bluuwash.pl lub przez podmioty działające na jej zlecenia;
 2. promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie Bluu Poland Sp. z o.o. lub, na podstawie zgody Użytkownika, także w ofercie innych wskazanych podmiotów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

4. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi, który udostępnił Bluu Poland Sp. z o.o. swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Użytkownik może także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres hello@bluwash.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

5. Udostępnianie danych osobowych

Bluu Poland Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom w żadnym innym celu niż wynikający z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika.

6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Bluu Poland Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Bluu Poland Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników, zgodnie z celami dla których dane zostały zebrane, przez okres niezbędny, wynikający z celu zebrania lub przepisów prawa.

Administrator dba o to, aby Dane osobowe były prawidłowe i aktualne i w razie potrzeby je uaktualnia. Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych.
Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych. 

Administrator stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Danych osobowych Użytkowników:

 1. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko na odpowiednio zabezpieczonych urządzeniach, które są chronione silnym hasłem, zmienianym co najmniej raz w miesiącu
 3. Dokumenty papierowe zawierające dane osobowe powinny być drukowane lub kopiowane tylko w niezbędnej ilości, a po wykorzystaniu niezwłocznie niszczone
 4. Transport Danych osobowych powinien się odbywać w zabezpieczonych kopertach tylko przez upoważnione osoby lub podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi usługami
 5. Wszelka korespondencja mailowa zawierająca Dane osobowe powinna być szyfrowana
 6. Wszelkie dokumenty, nośniki zawierające Dane osobowe powinny być przechowywane w zabezpieczonych pomieszczeniach lub zamkniętych szafach, tak aby osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu

7. Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Bluu Poland Sp. z o.o. powierza przetwarzanie Danych osobowych tylko w niezbędnym zakresie, na podstawie pisemnej umowy powierzania.

Bluu Poland Sp. z o.o. powierza przetwarzanie Danych osobowych tylko jeżeli ma do tego podstawę prawną, w tym w szczególności jest to niezbędne dla ochrony interesów Administratora lub osoby, której dane dotyczą, albo posiada zgodę osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której powierzono dane osobowe:

 1. nie może powierzyć do dalszego przetwarzania powierzonych mu Danych osobowych bez wyraźnej zgody Bluu Poland Sp. z o.o.;
 2. zobowiązana jest przetwarzać powierzone Dane osobowe wyłącznie w celach, które zostały wskazane w zawartej z nią umowie;
 3. zobowiązana jest do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych w obszarze Danych osobowych;
 4. zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Bluu Poland Sp. z o.o. o naruszeniach bezpieczeństwa Danych osobowych.

8. Incydent naruszenia danych osobowych

Bluu Poland Sp. z o.o. zgłasza wszelkie incydenty naruszenia danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba, że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie spowodowało naruszenie praw lub wolności osoby fizycznej.

Bluu Poland Sp. z o.o. zgłasza incydent w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia. Do zgłoszeń złożonych później dołącza wyjaśnienie opóźnienia.

Bluu Poland Sp. z o.o. rejestruje wszelkie naruszenia, okoliczności naruszenia oraz podjęte środki zaradcze.

Jeżeli naruszenie powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, Bluu Poland Sp. z o.o. informuje ją bez zbędnej zwłoki o naruszeniu.

9. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

BLUU POLAND Sp. z o.o. zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. BLUU POLAND SP. z o.o. nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
BLUU POLAND Sp. z o.o. wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

BLUU POLAND Sp. z o.o. stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. BLUU POLAND Sp. z o.o. stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników w Serwisie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowani plików Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie.

Serwis używa systemu Google Analytics, Google Ads i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

Polityka plików Cookies

Niniejsza Polityka Cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności sklepu internetowego, dostępnego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem URL https://www.bluuwash.pl, należącego do firmy Bluu Poland Sp. z o.o. (dalej „Bluu Poland”), zarejestrowanej w Warszawie, przy ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa. Bluu Poland informuje, że sklep bluuwash.pl używa urządzeń do przechowywania i odzyskiwania danych: plików cookie, pikseli reklamowych lub technologii o podobnej funkcjonalności (dalej „Cookies”). W każdym przypadku informujemy, że dostawca jest odpowiedzialny za pliki Cookies oraz przetwarzanie danych uzyskanych za pośrednictwem Cookies własnych i osób trzecich, decydując o celu, treści i sposobie przetwarzania zebranych informacji.

1. Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączysz się z internetem.

Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzystasz.

Pliki cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.

Pliki cookies pozwalają nam ocenić, jakie są upodobania i oceny naszych użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową, dopasować komunikację w Internecie do potrzeb użytkownika.

Pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

2. Rodzaje plików cookies

Pliki cookies sesji to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.

Pliki cookies trwałe są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera Bluu Poland przy każdych odwiedzinach strony. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi”.

Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

3. Usuwanie i blokada plików cookie

Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryny internetowej Bluu Poland.

Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

Blokada plików cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych funkcjonalności strony Bluuwash.pl .

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.